พระครูภาวนาวรานุสิฐ.วิ (สมรรถ สมตฺถพโล)

- เกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2494

- บรรพชา-อุปสมบท เมื่อ พศ.2536 ณ.วัดราชโอรสารามโดยมี

   พระธรรมกิตติวงศ์เป็นพระอุปัชฌาย์

 

 

       ปัจจุบัน มีผู้สนใจเข้าวัด เพื่อศึกษาหลักธรรม มากมาย หลายหมู่คณะ อาทิเช่น อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนทุกรุ่น , คณะอาสาสมัครชุมชน, ครูอาจารย์-นักเรียและสาธุชนเป็นหมู่คณะในทุก ๆ ปี    ทางวัดจะมีการบรรพชา-อุปสมบทพระ และสามเณร ภาคฤดูร้อนของทุกปีเป็นประจำ